woensdag 22 december 2010

Dirk & Gerrit

'Dirk & Gerrit' is a comic I make in cooperation with my two daughters. They come up with a story, and I try to make it fit in 6 to 8 panels.

'Dirk & Gerrit' is een strip die ik samen met mijn dochters maak. Zij komen met een verhaaltje en ik probeer het in 6 tot 8 plaatjes te passen.

maandag 20 december 2010

Christmas greetings from my girls

Here you see two Christmas card that my daughters sent to their friends. Left is the one made by my 5 year old daughter, right is the one made by my 7 year old daughter. Both had some digital help from their father.

Hier zie je twee kerstkaarten die mijn dochters naar hun vriendjes en vriendinnetjes hebben gestuurd. De linker is gemaakt door mijn 5-jarige dochter, de rechter door mijn 7-jarige dochter. Allebei hebben ze digitale hulp gehad van hun vader.

zondag 19 december 2010

Nevin Martell

I just finished reading this book about 'Calvin and Hobbes' creator Bill Watterson. The author, Nevin Martell, has tried to write a biography of the mysterious and reclusive Watterson, but the result is as much a personal story about looking for Watterson (which fails). I want to quote from one passage (from Chapter 9), because Martell describes very well the experience of looking at original comic art, just as I have felt it many times. Here we go: 

'The strip is drawn on a small piece of slightly yellowed, heavy drawing paper. It's surprisingly insubstantial, but it hums with an inner life. The paper is dotted with cover-ups and faint pencil lines that once guided Watterson's hand. (...) The second strip is even more eye-opening, because I notice things I've never seen before (...). I've read his strip a hundred times, it's amazing what looking at it in person does to my appreciation and my understanding of its miniscule details.'

Ik heb net dit boek uit over Bill Watterson, de maker van 'Calvin and Hobbes'. Auteur Nevin Martell heeft geprobeerd een biografie te schrijven over de mysterieuze en teruggetrokken Watterson, maar het resultaat is evenzeer een persoonlijk verhaal over het zoeken van Watterson (hetgeen mislukt). Eén passage (uit hoofdstuk 9) wil ik aanhalen, omdat Martell daarin de ervaring van het kijken naar een strip-origineel heel goed beschrijft, zoals ik dat al vele malen heb gevoeld: lees de vetgedrukte tekst hierboven (ik vertaal niet).

vrijdag 17 december 2010

Best wishes!


This is my Christmas card this year. Best wishes to all of you!

Dit is mijn kerstkaart van dit jaar. Beste wensen voor iedereen!

woensdag 15 december 2010

Work in progress

Work in progress for my Christmas card.

Werk in uitvoering voor mijn kerstkaart.

donderdag 9 december 2010

Strange maps

This is a map number 475 in Frank Jacobs' blog 'Strange Maps'. I love maps and I love even more maps that make you think... like this one. It shows the world as it would look like if the earth stopped spinning. Because the earth spins, the waters and of the oceans are driven towards the equator. So, if the earth stopped spinning: the water would redistribute equally over the surface of the earth. The spinning of the earth has also caused the landmasses to be 'higher' around the equator (remember the earth is not a perfect sphere). The result would be that we got two oceans north and south, separated by a large landmass along the equator.
I knew I live in the Low Countries, but I never knew so low...

Dit is kaartnummer 475 van Frank Jacobs' blog 'Strange Maps'. I hou van landkaarten, en nog meer van landkaarten die je aan het denken zetten, zoals deze. Het laat zien hoe de wereld eruit zou zien als de aarde stopte met ronddraaien. Omdat de aarde ronddraait, wordt het water van de oceanen naar de evenaar geslingerd. Dus als de aarde stopt, zal het water zich gelijkmatig verdelen over de aarde. Het ronddraaien van de aarde heeft er ook voor gezorgd dat de landmassa's rond de evenaar 'hoger' zijn (de aarde is geen perfecte bol). Het resultaat zou dan zijn dat we twee oceanen zouden krijgen in het noorden en het zuiden, met daartussenin een landmassa rond de evenaar.
Ik wist dat ik in de 'Lage Landen' woonde, maar zó laag...

woensdag 8 december 2010

Nina Johansson


I love the work of the swedish artist Nina Johansson. She uses different materials like watercolours, pen or pencil. What I like the most are her sketches of Stockholm -or of any other place she visits. She has a sharp eye for the beauty of ordinary things.

Ik hou van het werk van de Zweedse kunstenares Nina Johansson. Ze gebruikt diverse materialen als aquarel, pen en inkt en potlood. Wat ik het allermooiste vind zijn haar schetsen van Stockholm - of iedere andere plaats die ze bezoekt. Ze heeft een scherp oog voor de schoonheid van gewone, dagelijkse dingen.

Go to Nina's blog.

maandag 6 december 2010

Cell man


I have been working on some illustrations for the KWF (Koningin Wilhelmina Fonds - a foundation that finances cancer research). The drawings above are meant to show that man is made up of cells, and that some cells can develop into cancer cells. The drawings were tested and they were not clear enough. So, they will be replaced in the final book. But I like the drawings, especially the 'Spiderman-look' of the cell-man.

Ik ben bezig met een serie illustraties voor het KWF. De tekeningen hierboven waren bedoeld om te laten zien dat een mens is opgebouwd uit cellen en dat sommige cellen zich kunnen ontwikkelen tot kankercellen. De tekeningen zijn getest en ze waren niet duidelijk genoeg. Ze zullen dus worden vervangen in het uiteindelijke boekje. Maar ik vind de tekeningen wel aardig, vooral het 'Spiderman-achtige' uiterlijk van de cel-man.

donderdag 2 december 2010

A doctor's dictionary (2)


A review of the 'Junior Dokterswoordenboek' (Junior Doctor's Dictionary) by two members of the target group, children of the age of (around) 10 - 12 years. It appeared in the medical magazine 'Medisch Contact'.

Een recensie van het Van Dale Junior Dokterwoordenboek door twee leden van de doelgroep, kinderen rond de leeftijd van 10 - 12 jaar. Hij verscheen in 'Medisch Contact'.

A doctor's dictionary

The best known dutch dictionary maker Van Dale has been publishing a series of dictionaries for 10-12 year old children for some years. For these dictionaries I make the illustrations, mostly cartoons. Recently they have published a dictionary of medical terms. Some regional newspapers published this article with my drawings blown up to almost full page size. Very nice!

Nederlands meest gerenommeerde woordenboekenmaker Van Dale geeft al enkele jaren Junior Woordenboeken uit (voor kinderen rond de 10 - 12 jaar). Ik maak de tekeningen voor deze boeken, meestal cartoons. Onlangs gaven ze het Junior Dokterswoordenboek uit. Een aantal regionale dagbladen schonk er flink wat aandacht aan, met mijn tekeningen opgeblazen tot bijna paginaformaat. Erg leuk!

woensdag 1 december 2010

Serious but funny...

In my previous message I wrote about the COPD-risk test (lung disease risk test). Because the illustrations are essential for understanding the questions of the test, they are tested in test panels of target groups. Sometimes, the results are quite funny, even with a serious subject as lung diseases. The image above was meant to explain the question: 'at which age did you start smoking?' I was told to draw the same woman three times, at different ages. It appeared during the tests, that people thought it was better to start smoking at an early age, just because the youngest woman looked better. You will understand that this drawing was replaced in the final risk test.

In mijn vorige bericht schreef ik over de COPD-risico test. Omdat deze illustraties essentieel zijn voor een goed begrip van de vragen uit de test, worden ze in panels getest. Soms zijn de resultaten best grappig, zelfs bij een ernstig onderwerp als longaandoeningen. De tekening hierboven was bedoeld om de volgende vraag toe te lichten: 'op welke leeftijd begon u met roken?' Ik was gevraagd om dezelfde vrouw op drie verschillende leeftijden te tekenen. Tijdens de testen werd duidelijk dat mensen dachten dat het beter was om vroeg te beginnen met roken, omdat de jongste vrouw er het best uitzag. Je begrijpt dat deze tekening is vervangen in de uiteindelijke test.

maandag 29 november 2010

Lung disease

The dutch 'Astma Fonds' has developed a risk test. You can do the test and see if you have a high or low risk to be affected by a lung disease. I worked with them to make a variant of this test with illustrations, to be used for people with a foreign background. The illustrations help them to understand the questions and answers better.

Het Astma Fonds heeft een risicotest ontwikkeld (de Nationale COPD Test). Je kunt de test doen om te zien of je een hoge of lage kans hebt op een aandoening aan de luchtwegen. Ik heb met hen samengewerkt aan een variant van de test met illustraties, die gebruikt wordt door allochtonen. De illustraties helpen hen om de vragen en antwoorden beter te begrijpen.

donderdag 25 november 2010

My favourite drawings - a lady

This lady is a certain Jacoba who lived in Tiel a few centuries ago. The drawing was made for an educational website about the history of Gelderland (a province of the Netherlands). If I remember correctly, I took the dress from a painting of a french queen or a russian tsarina.

Deze dame is een zekere Jacoba, die een paar eeuwen geleden in Tiel woonde. De tekening is gemaakt voor een educatieve website over de Gelderse geschiedenis. Als ik het me goed herinner heb ik de jurk nagetekend van een schilderij van een Franse koningin of een Russische tsarina.

 Go to the Gelderland history site

dinsdag 23 november 2010

Paul Heaston

In this message I want to promote the blog of Paul Heaston, a US based artist. On his blog, he shows his beautiful sketches, mostly black and white pen drawings. He has a preference for architecture drawings. I like  his sketches loaded with details, and his hatchings. To draw interiors, he makes use of a 'fish-eye' perspective like the one shown above.


In dit bericht wil ik jullie wijzen op het blog van de Amerikaanse kunstenaar Paul Heaston. Op zijn blog laat hij zijn prachtige schetswerk zien, meestal zwart-witte pentekeningen. Hij heeft een  voorkeur voor architectuur-tekeningen. Ik hou van zijn met details overladen tekeningen en van zijn arceringen. Om interieurs te tekenen maakt hij gebruik van een 'fish-eye' perspectief zoals op de tekening hierboven.

Go to Paul Heaston's blog

maandag 22 november 2010

Model drawing 6

This is the best drawing I made during the model drawing session of last Saturday. The model held this pose for ten minutes, so I guess he must have felt his knees the day after...

Dit is mijn best modeltekening van afgelopen zaterdag. Het model hield deze stand tien minuten vol, dus ik vermoed dat hij een dag later zijn knieën wel gevoeld zal hebben...

maandag 15 november 2010

Rain (2)

Another sketch from our rainy weekend in Valkenburg. The view from another window...

Een andere schets vanuit het regenachtige Valkenburg. Het uitzicht uit een ander raam...

Rain

We spent the weekend in Valkenburg (in the very south of the Netherlands). We couldn't have chosen a worse weekend. Heavy rain the whole day... So, I made a sketch from the window of our house.

We brachten het weekend door in Valkenburg. We hadden geen slechter weekend kunnen kiezen. De hele dag regen, regen, regen! Dus heb ik maar een schetsje gemaakt vanuit ons huisje.

woensdag 10 november 2010

Sinterklaas

This is Sinterklaas, a dutch phenomenon comparable to Santa. The holy man will arrive in our country this Saturday, and he will stay until 5 December. This is a part of a colouring page I made for his arrival in Culemborg - of course I coloured it. If you want to do some colouring yourself, visit my webpage full of colouring pages.

Een deel van een kleurplaat voor de intocht van Sinterklaas in Culemborg. Daar komt hij zaterdag aan. Voor dit plaatje hierboven heb ik de kleurplaat natuurlijk bewerkt en ingekleurd. Voor wie zelf wil kleuren staat de kleurplaat (en vele andere) op mijn eigen kleurplatenpagina.

dinsdag 9 november 2010

My favourite drawings - crow

In 2002 I got one of my first really big assignments: to make 600+ drawings for a dictionary (Van Dale). These drawings were printed very, very small (20 x 20 mm), so they had to be very simple. This is one of the drawings I like the most.

In 2002 kreeg ik één van mijn eerste echt grote opdrachten: 600+ tekeningen voor een woordenboek (Van Dale). De tekeningen werden erg klein (20 x 20 mm) afgedrukt, dus ze moesten heel eenvoudig zijn. Dit vind ik één van de mooiste tekeningen.

maandag 8 november 2010

Model Drawing 5

This is the best drawing I made last Saturday.

De beste tekening van afgelopen zaterdag.

Happy Birthday!

My mother celebrated her 70th birthday. This is the design I made for the invitations.

Mijn moeder vierde haar 70ste verjaardag. Dit is mijn ontwerp voor de uitnodigingen.

vrijdag 5 november 2010

Van Zanten

A Van Zanten comic about dutch news. To explain it to non-dutch readers would spoil the joke so please accept that I do not give a translation...

Een Van Zanten-strip over Nederlandse actualiteit.

Hearing aids

I made this cartoon for a magazine called Doof.nl (= Deaf). The theme of this issue is hearing aids; e.g. appliances that help you to 'hear' the door bell or the alarm clock. The lady in the cartoon says: 'Darling... wouldn't it be a quieter night if you had a flashing or vibrating alarm clock?'

Deze cartoon heb ik gemaakt voor de najaarskrant van Doof.nl. Dit nummer gaat over hoorhulpmiddelen; bijvoorbeeld apparaten die je helpen om de deurbel of de wekker te 'horen'.

donderdag 4 november 2010

My favourite drawings - Happy girl

I want to show some of my favourite drawings. This is a drawing I made in 2002. It is a simple drawing, but I like everything about it: the girl, her hair, the colours, her attitude.

Ik wil een aantal van mijn favoriete tekeningen laten zien. Deze tekende ik in 2002. Het is een eenvoudig plaatje, maar ik vind alles eraan leuk: het meisje, haar haar, de kleuren, haar houding.

dinsdag 26 oktober 2010

CJG Zaltbommel


These are the pages of a flyer for the CJG (Center for Youth & Family) in Zaltbommel. I made the drawings, the design was made by Jan van Kempen. Although the images are very small, you get a good impression of the colourful flyer.

Dit zijn de twee zijdes van een folder voor het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in Zaltbommel. Ik maakte de tekeningen en Jan van Kempen het ontwerp. De plaatjes hierboven zijn dan wel klein, je krijgt toch een goede indruk van de kleurrijke folder.

maandag 25 oktober 2010

Poetry


My daughter made this remark during our spring holiday in France. My translation: 'Why - Why/is in France/everything that is far away/blue?'.

Mijn dochter maakte deze opmerking tijdens onze voorjaarsvakantie in Frankrijk.

zondag 24 oktober 2010

Franquin


Last week, a big comic drawings auction was held in Paris, at Tajan. This drawing by André Franquin was on the cover of the beautiful catalogue. I love the work of André Franquin. His work looks so easy, so loosely drawn, so full of life. This drawing shows the incredible control and precision of Franquin. Please note that this drawing was made with a brush, look at the many corrections with white paint and you will see the effort and love that went into this (at first sight) simple drawing.

Vorige week werd er een grote veiling van striptekeningen gehouden in het veilinghuis Tajan, in Parijs. Bovenstaande tekening van André Franquin stond op de cover van de prachtige catalogus. Ik hou van het werk van André Franquin. Zijn werk ziet er zo makkelijk uit, zo losjes getekend, zo vol leven. Deze tekening laat de ongelooflijke beheersing en precisie zien van Franquin. Bedenk dat deze tekening is getekend met een penseel, kijk naar de vele correcties met witte verf en je ziet de inspanning en liefde die in deze ogenschijnlijk eenvoudige tekening zitten.

donderdag 21 oktober 2010

Model drawing 4


This is the best drawing of my fourth model drawing lesson.

Dit is mijn beste tekening van de vierde modeltekenles.

vrijdag 15 oktober 2010

Cars


Some time ago, my car had to be repaired. Waiting for the car to be fixed, I made a quick sketch of this car. For me, drawing cars is difficult... all these curved lines.

Een tijdje geleden werd mijn auto gerepareerd. Terwijl ik zat te wachten op mijn auto, maakte ik deze snelle schets van een auto in de garage. Ik vind het moeilijk, auto's tekenen... al die gebogen lijnen.

maandag 11 oktober 2010

No Nobel Prize for Van ZantenMy comic about Van Zanten has been published in a magazine for economists ESB (Economic Statistical News) since January. 21 Publications in a row have not been enough to win the Nobel Prize for Economics, which was awarded today to Peter Diamond, Dale Mortensen and Christopher Pissarides.

Mijn strip over Van Zanten wordt sinds januari gepubliceerd in het blad ESB (Economisch Statistische Berichten). 21 Publicaties op rij waren niet genoeg voor de Nobelprijs voor Economie, die vandaag werd toegekend aan Peter Diamond, Dale Mortensen en Christopher Pissarides.

woensdag 6 oktober 2010

Kinderboekenweek


Het is Kinderboekenweek! Ik mocht op Bassisschool De Distelvlinder in Culemborg optreden. Hieronder ben ik bezig in groep 2, om een verhaal te tekenen dat door de kinderen zelf werd verzonnen. Het idee was gebaseerd op 'Paultje en het paarse krijtje' van Charles Johnson. Hierbij tekent Paultje zijn eigen omgeving en beleeft zo vele avonturen.

In het verhaal van groep 2 belandde Paultje via een speeltuin in een dierentuin, kroop door een grot, kwam in zee terecht maar vond uiteindelijk de weg naar huis weer terug.

Blog title


Yesterday, I decided on the title of my blog. It is 'No News Today'... Why? Because I think it will be true for most of the days. Should I succeed to make a message on the blog every day, I will be happy to rename it to 'The Daily News'.

Gisteren heb ik besloten om mijn blog de titel 'No News Today' te geven... En waarom? Omdat ik denk dat het op de meeste dagen waar zal zijn. Maar mocht ik erin slagen om iedere dag een bericht te plaatsen, zal ik de titel graag veranderen in 'The Daily News'.

dinsdag 5 oktober 2010

Model drawing 3In the third model drawing session a mirror was used. A challenge! These were my best results; colours have been adapted digitally.

In de derde modeltekensessie werd een spiegel gebruikt. Uitdagend! Dit waren mijn beste resultaten; de kleuren zijn weer digitaal aangepast.Model drawing 2
These drawings are the best results of my second model drawing session. I have digitally adapted colours; the original is plain black charcoal on white paper.

Dit zijn de beste tekeningen van mijn tweede modeltekensessie. Ik heb de kleuren digitaal aangepast; het origineel is zwart houtskool op wit papier.

maandag 4 oktober 2010

A comic Milo & Mila


This comic about the girl Mila and her dog Milo was made for a schoolbook. By clicking on the image you will see an enlarged image where you can read the texts... in dutch.

Deze strip over Mila en haar hondje Milo heb ik gemaakt voor 'Denkwerk' van ThiemeMeulenhoff. Het thema was geld. Door op het plaatje te klikken krijg je een vergroting waarop je de teksten kunt lezen.

Drawing for a wedding


I made this drawing for a bride and groom who are known to be globetrotters. And it happens that I love to draw globes!

Deze tekening heb ik gemaakt voor een bruidspaar dat bekend staat als wereldreizigers. En ik hou van het tekenen van wereldbollen!

donderdag 30 september 2010

Yves Chaland expo


Yesterday I visited the Yves Chaland exposition at the Galerie Champaka in Brussels. Yves Chaland (1957 - 1990) is one of my favourite comic artists. His drawings are a synthesis of the classic Belgian comics of Hergé, Franquin, Jacobs, Tillieux and many others - his style is often called the 'Atomic style' (named after the famous Atomium). The drawings (original pages and large blow-ups of certain images) that are exposed at the Galerie Champaka show the incredible precision and control of Chaland.Gisteren bezocht ik de Yves Chaland-expositie in Galerie Champaka in Brussel. Yves Chaland (1957 - 1990) is één van mijn favoriete striptekenaars. Zijn tekeningen vormen een synthese van de klassieke Belgische strips van Hergé, Franquin, Jacobs, Tillieux en vele anderen - zijn stijl wordt vaak de 'atoomstijl' genoemd (naar het Atomium in Brussel). The tekeningen (originele pagina's en enorme vergrotingen van plaatjes uit de boeken) laten de ongelooflijke precisie en beheersing van Chaland zien.

Link to Galerie Champaka
Link to Yves Chaland - le site officiel

My phone died

Last monday, my phone died. It had been living in the pockets of my trousers, jackets, backpacks, etc. for over seven years. I am not particularly attached to it, but still... It was a SonyEricsson phone, which in a way was a reminder of the eight years I worked for Ericsson. The drawing was made in June 2009.

Afgelopen maandag ging mij telefoon dood. Hij zat meer dan zeven jaar in mijn broekzak, jaszak, rugzak, enz. Ik was er niet bijzonder veel gehecht , maar toch... Het was een SonyEricsson toestel en op een bepaalde manier was het een herinnering aan de acht jaar die ik voor Ericsson gewerkt heb. De tekening heb ik in juni 2009 gemaakt.

dinsdag 28 september 2010

The patience of a child


This drawing was made by my five year old daughter. With an amazing patience she had been drawing for hours... and then her light blue felt tip was empty.

Deze tekening is gemaakt door mijn vijfjarige dochter. Met een verbazend geduld heeft ze een paar uur achterelkaar zitten tekenen... en toen was de lichtblauwe stift op.

maandag 27 september 2010

Model drawing 1


Last week I started model drawing lessons. This is one of the first drawings, a five minute sketch. It is very nice to draw on a much larger format than I usually do.
The original drawing was made with black charcoal on white paper, but for this message, I changed the colours somewhat.


Vorige week ben ik gestart met modeltekenen. Dit is één van de eerste resultaten, een vijf-minutenschets. Heel erg leuk om eens op een heel ander formaat te tekenen dan ik normaal doe.
De originele tekening is met houtskool gemaakt op wit papier, maar voor dit bericht heb ik de kleur wat aangepast.

vrijdag 17 september 2010

Curaçao's feest


Hierboven een tekening voor en uitnodiging voor een Curaçao's feest. Aan de randen wordt de kaart afgesneden (op de lijnen in de hoeken), maar ik vind hem mooi met de rode papieren ondergrond nog zichtbaar. De uitnodigingen moeten nog naar de drukker en dan naar de feestgangers worden gestuurd, dus ik onthul hier nu niet voor wie de kaart gemaakt is.

vrijdag 10 september 2010

Technisch werk


Een tekening uit een hele serie tekeningen over de werking van een elektriciteitscentrale. Ik kom hier in de toekomst nog op terug, als er meer verteld kan worden. Op de tekening staat een poederkoolmolen, waarin ruwe kolen en biomassa wordt fijngemalen voordat het naar de verbrandingsketel gaat.

dinsdag 31 augustus 2010

Van Dale Junior Dokterswoordenboek

Ik had het eerder al aangekondigd, maar nu ligt het dan écht in de winkel: het Van Dale Junior Dokterswoordenboek. Ik heb hiervoor anatomische tekeningen gemaakt, en ook de (inmiddels gebruikelijke) cartoons.

Hieronder staan voorbeelden van anatomische tekeningen: het spierstelsel en het spijsverteringsstelsel.En hieronder wat voorbeelden van cartoons. De meeste cartoons gaan in op de tekst uit het woordenboek, maar ik denk dat deze zonder de uitleg uit het woordenboek goed te begrijpen zijn: sneeuwblind - bolletjesslikker - reizigersdiarree.


vrijdag 20 augustus 2010

Van Zanten

Op het moment werk ik aan een aantal opdrachten waar ik nog niet veel van kan (of mag) laten zien... Gelukkig gaat Van Zanten door met zijn commentaar op de economie. Nog altijd in het blad Economisch Statistische Berichten, maar ook op mijn site, natuurlijk...