donderdag 31 maart 2011

Running shoe


One of my daughter's running shoes. Last weekend, she won two gold medals in an athletics competition - the first gold medals ever won in our family.

Eén van mijn dochters sportschoenen. Afgelopen weekend won ze twee gouden medailles bij atletiekwedstrijden - de eerste gouden medailles ooit in ons gezin.

woensdag 30 maart 2011

Making of a game board - part 2

The detailed sketch for the game board. Only some small changes and additions after my rough sketch:  musical notations, a globe, a treasure-chest and a few gold nuggets.

De uitgewerkte schets voor het spelbord. Slechts een paar wijzigingen en toevoegingen naar aanleiding van mijn eerste schets: een paar muzieknoten, een wereldbol, een schatkist en een paar goudklompjes.

dinsdag 29 maart 2011

Cycling in Flanders


These weeks, the roads of Flanders are the stage for the best cycling of the season: the flemish classics. I was struck by the photo of these clippings, that the riders of the Leopard-trek team stuck to their bikes during 'Dwars door België' of last Wednesday (won by Nick Nuyens). In a way, this low-tech navigation system matches the battles on these steep Belgian hills with their medieval names.

Deze weken zijn de Vlaamse wegen het toneel van de mooiste wielersport van het seizoen: de Vlaamse klassiekers. Ik werd getroffen door deze foto van knipsels die de renners van het Leopard-Trek team op hun fiets plakten tijdens 'Dwars door België' van afgelopen woensdag (gewonnen door Nick Nuyens). Op een bepaalde manier past dit low-tech navigatiesysteem goed bij de strijd die wordt geleverd op de Belgische heuvels met hun middeleeuwse namen.

The photo was borrowed from cyclingnews.com.

Making of a game board - part 1


This is a rough sketch for a game board I am working on. The coloured circles will be replaced by different kinds of 'Smiley-figures', that (unfortunately) are all yellow. I will show you the progress I make in next posts.

Dit is een ruwe schets voor een spelbord waaraan ik nu werk. De gekleurde cirkels worden uiteindelijk vervangen door verschillende 'smileys', die (helaas) allemaal geel zijn. Ik zal de vooruitgang van het werk laten zien in mijn volgende posts.

vrijdag 25 maart 2011

Van ZantenA Van Zanten comic with an actual subject. My translation: 1) You don't mind babysitting for an hour, don't you, dad? Kids: Grandpa! 2) - 3) Couldn't you wait till 63 before you started raising kids? (This week, a 63-year old woman gave birth to a daughter.)


Een Van Zanten-strip met een aktueel onderwerp.

dinsdag 22 maart 2011

Party time


In a few weeks, my sister will celebrate her 40th birthday... and she is my little sister - I am an old man! Her husband had his 40th birthday last november. They give a party for which I made the invitation.

Over een paar weken wordt mijn zus 40 jaar... en zij is mijn kleine zusje - wat ben ik een oude kerel! Haar man werd in november 40. Ze geven nu samen een feest waarvoor ik de uitnodiging heb gemaakt.

maandag 21 maart 2011

Model drawing 11 - Last session


Last Saturday I had my last model drawing session of this season. Now I hope to find some opportunity for outdoor drawing.

Afgelopen zaterdag was mijn laatste modeltekenles van het seizoen. Nu hoop ik op gelegenheden om weer buiten te kunnen tekenen.

vrijdag 18 maart 2011

Biography


It is Boekenweek (Book week), and this years theme is 'Curriculum Vitae - Written Portraits'. It happens that I am reading (and have nearly finished) a great biography at the moment. Of all the books I have read about the early US and its founding fathers, few were so much fun to read as this one about George Washington. Washington is really brought to life in this book and people, facts, events and circumstances are vividly described and thoroughly explained. To write a fresh life of a man, who has been researched and written about for more than 200 years, is an outstanding achievement of the author Ron Chernow.

Het is Boekenweek en het thema van dit jaar is 'Curriculum Vitae - Geschreven Portretten'. Toevallig lees ik op dit moment een geweldige biografie (ik heb hem bijna uit). Van alle boeken die ik gelezen heb over de vroege Verenigde Staten en haar stichters, waren er weinig zo plezierig om te lezen als dit over George Washington. Washington wordt in dit boek echt tot leven gebracht en mensen, feiten, gebeurtenissen en omstandigheden worden levendig beschreven en grondig uitgelegd. Om een fris boek te schrijven over een man, die al meer dan 200 jaar is onderzocht en beschreven, is een prachtprestatie van de auteur, Ron Chernow.

maandag 14 maart 2011

Fighting cancer


I had planned to blog about 'Alpe d'Huzes' later this spring, but sad news I heard today urged me to post it now. Alpe d'Huzes is a big fund raising event, where cyclists try to climb the terrific Alpe d'Huez six times (or as many times as they can). There is only one purpose: money to fund cancer research. Two people I know participate in the event: follow the links below and support them!

Ik had het plan later dit voorjaar te bloggen over 'Alpe d'Huzes', maar droevig nieuws dat ik vandaag hoorde, spoorde me aan om het nu te doen. Alpe d'Huzes is een grote sponsoractie waarin wielrenners proberen om zes keer (of zoveel keer als ze kunnen) de verschrikkelijke Alpe d'Huez te beklimmen. Het enige doel: geld inzamelen voor het onderzoek naar kanker. Twee mensen die ik ken doen mee: volg de onderstaande links en ondersteun ze!

Links to Michael Klaassen & Perry Verberne

vrijdag 11 maart 2011

My favourite drawings - A house on piles


This drawing was made for an educational publisher. The layout dictated the high narrow shape of the drawing, and that is why I made the house so high. For the workbook of the same method, I had to draw a pile dwelling too, but then the space for the drawing was a lying rectangle. The resulting house became much more ordinary... as you can see below.

Deze tekening is gemaakt voor een schoolboek. De vormgeving van het boek bepaalde de hoge, langgerekte vorm van de tekening, en daarom heb ik het huis zo hoog gemaakt. Voor het werkboek van dezelfde methode, moest ik ook een paalwoning tekenen, maar toen was de ruimte een liggende rechthoek. Het huisje werd daardoor veel gewoner... zoals je hieronder kunt zien.

donderdag 10 maart 2011

Irritated


When I studied Industrial Design Engineering some twenty years ago, I learned a very simple lesson about designing packages: make a package from only one material. Easy and cheap production, easy and cheap recycling. Well, yesterday I bought pasta, packed in a cardboard box. At home, I discovered it had a plastic window... and I asked myself: twenty years later, with all the talk about environmentally friendly production, how is it possible we still have these packages?

Toen ik zo'n twintig jaar geleden Industrieel Ontwerpen studeerde, leerde ik een hele eenvoudige les over verpakkingen: maak een verpakking uit één materiaal. Makkelijke en goedkope productie, makkelijke en goedkope recycling. Nu kocht ik gisteren deze pasta, in een kartonnen doos. Thuis ontdekte ik dat de doos een klein plastic venstertje had... en ik vroeg mezelf af: twintig jaar later, met al het gepraat over milieuvriendelijk en duurzaam produceren - hoe is het dan mogelijk dat we nog altijd dit soort verpakkingen hebben?

maandag 7 maart 2011

Fields of gold


These are the first three panels of a comic for a private customer who wrote a philosophical story.

Dit zijn de eerste drie plaatjes van een strip voor een particuliere klant die een filosofisch verhaal schreef.

zaterdag 5 maart 2011

Beauty of cyclingI just love cycling... among others for this kind of images! It was taken today during the Montepaschi Strade Bianche, a race (partly) over unpaved roads in Tuscany, Italy. Winner of the day was the belgian Philippe Gilbert.

Ik ben gek op wielrennen... onder andere vanwege dit soort plaatjes! De foto werd vandaag genomen tijdens de Montepaschi Strade Bianchi, een wedstrijd grotendeels over onverharde wegen in Toscane (Italië). De winnaar vandaag was de Belg Philippe Gilbert.

The photo was taken from www.cyclingnews.com / Bettini

vrijdag 4 maart 2011

Van Zanten


You may know that I make the Van Zanten comic for the dutch economic magazine ESB. In today's issue there is an article about 'life profit' of different generations since World War II. If you have a 'life profit', it means that a you will receive more money from government then you will pay during your lifetime. The article was in the news today because of its surprising conclusion that the babyboom generation is not the generation with the highest 'life profit' (if you were born before 1948, you even have a 'life loss'). Anyhow, this is my comic in the same issue - with some allusion to the generation topic.
My translation: 1) Wanna play cards, grandpa? VZ: First you have to pay your gambling debt! 2) I have calculated that my pocket money and my future study grant won't be sufficient to pay the interest on that debt. 3) I am in a greek situation. The options are: let me off or let's play for it. 4) You have to give the next generation a chance on a good start in life...

Zoals jullie misschien weten, maak ik mijn Van Zanten-strip voor het economenblad ESB. In het nummer dat vandaag verscheen, stond een artikel van het CPB over het 'levensprofijt' van verschillende na-oorlogse generaties. Als je 'levensprofijt' hebt, wil dat zeggen dat je gedurende je leven meer geld ontvangt van de overheid dan dat je aan de overheid betaalt. Het artikel haalde het nieuws vanwege de enigszins verrassende conclusie dat de babyboomgeneratie niet de generatie is met het hoogste 'levensprofijt' (als je voor 1948 bent geboren, heb je zelfs een negatief  'levensprofijt'). Hoe dan ook, dit is mijn strip in hetzelfde nummer van ESB - met een knipoog naar het generatie-onderwerp.

donderdag 3 maart 2011

Sherrie York


It may be 30 years ago that I made my last linocut, and I still associate linocuts with my after school drawing club. But then I saw the work of the american artist Sherrie York! Her linocuts are amazing; just look at the image above. It is a ten colour print - imagine the skills required to make it. Her blog shows some 'making ofs', which only make you admire her work more.

Het is misschien 30 jaar geleden dat ik voor het laatst een lino-snede heb gemaakt, en lino-snedes doen me nog altijd denken aan mijn naschoolse tekenclub in Nuenen. Maar toen zag ik het werk van de Amerikaanse kunstenares Sherrie York! Haar lino-snedes zijn verbazingwekkend; zie alleen al het plaatje hierboven. Dit is een druk van tien kleurgangen - stel je alleen al de technische vaardigheden voor om zo'n afdruk te maken. Op haar blog laat ze een aantal 'making ofs' zien, die je waardering alleen maar groter maken.

Visit Sherrie York's blog 'Brush and Baren'.