maandag 31 januari 2011

Model drawing 8Here are some model drawings made last Saturday.

Hier een paar modeltekeningen van afgelopen zaterdag.

Model drawing 7Model drawing sessions have started again. The drawings above were made a few weeks ago, on 8 january.

De modeltekenlessen zijn weer begonnen. De tekeningen hierboven werden een paar weken geleden gemaakt, op 8 januari.

zaterdag 29 januari 2011

Cooperstown


I love reading history books, and one of my favourite subjects is early American history. I just finished this book by Alan Taylor. It is a book about the settler William Cooper, founder of Cooperstown (famous now for its baseball museum), about his town and about the novel 'The Pioneers', written by William's son James. The book is a biography, but also a social history. As all good biographies, it gives an insight in the man as well as his times, in this case the period of the early American republic. A very good read for everyone who likes history.

Ik lees graag geschiedenisboeken, en één van mijn favoriete onderwerpen is de vroege Amerikaanse geschiedenis. Ik heb net dit boek van Alan Taylor uit. Het gaat over de settler (ik zou het vertalen met de moderne term projectontwikkelaar) William Cooper, de stichter van Cooperstown (nu vooral bekend vanwege het honkbalmuseum), over het stadje en over het boek 'The Pioneers' dat werd geschreven door William's zoon James. Het boek is een biografie, maar ook een sociale geschiedschrijving. Als met alle goede biografieën, laat het boek je kennis maken met zowel de mens als zijn tijd, in dit geval de periode van de jonge Amerikaanse republiek. Lekker leesvoer voor iedereen die houdt van geschiedenis.

vrijdag 28 januari 2011

Le Penseur


Last weekend I visited the Musée Rodin in Paris. One of Rodin's most famous statues is 'Le Penseur' (the Thinker). It was too cold and there was no time to make a sketch, so I show you this drawing I made a few years ago, for a small booklet. A nice coincidence: the heavily vandalised 'Penseur' of the Singer Museum (Laren) has been restored and was shown to the public this week.

Vorig weekend bezocht ik het Musée Rodin in Parijs. Eén van Rodin's bekendste beelden is 'Le Penseur' (de Denker). Het was te koud en er was te weinig tijd om een schetsje te maken, dus laat ik maar een tekening zien, die ik een paar jaar geleden maakte voor een boekje. Een aardig toeval: vanaf deze week is de volledig gerestaureerde Denker in het Singer Museum in Laren weer te bekijken.

vrijdag 21 januari 2011

Dogs School - black & white

The drawing of the Dogs School. I have to add colours to it and then I will publish the final version.

De tekening van de Hondenschool. Ik moet hem nog inkleuren en dan laat ik de definitieve versie zien.

donderdag 20 januari 2011

Specifications

When my 7 year old daughter saw the drawing I made for my nephew, she started to cry: 'You promise to make me a drawing all the time, but you never do it!' And she is right, of course... So she and I went to work together and decided on the drawing's subject: a Dogs School (I always make up stories about Miss Teckel's Dog School). And then she made this wish list: school tables, stools, a blackboard with a sum (see drawing), posters with famous dogs: Pluto, Snowy, Bolt, Dalmatians (see the drawings that show Snoopy and Pluto), a toilet tree, an obstacle course, water bowls, smell cloths, a ball, a dog bed, a small kitchen, drawings with dog footprints (see drawing). At this moment, the black and white sketch has been approved by my daughter. I will show the results later.

Toen mij 7-jarige dochter de tekening zag die ik gemaakt had voor mijn neefje, begon ze te huilen: 'Je belooft iedere keer een tekening voor mij te maken, maar je doet het nooit!' En ze heeft groot gelijk, natuurlijk... Dus gingen we aan het werk en kozen het onderwerp voor de tekening: een hondenschool (ik vertel altijd verhaaltjes over de Hondenschool van Juffrouw Teckel). En daarna maakte ze bovenstaande verlanglijst. Op dit moment is de zwartwit schets goedgekeurd door mijn dochter. Ik laat het resultaat later zien.

woensdag 19 januari 2011

Lori Nix

These are two photographs made by Lori Nix: 'Majestic' (2006) and 'Library' (2007), both part of her series called 'The City'. The scenes are hand built scale models which have been photographed (sometimes with a different lighting to make night scenes). Imagine the amount of work that goes into these pictures! It takes seven months to build a scene. I love the rich details and the sad state of neglect that appears in her photographs.

Dit zijn twee foto's die gemaakt zijn door Lori Nix: 'Majestic' (2006) en 'Library' (2007), beide deel van haar serie 'The City'. De scènes zijn handgemaakte schaalmodellen die worden gefotografeerd (soms met een ander belichting om nachtscènes te maken). Stel je de enorme hoeveelheid werk eens voor! Het kost zeven maanden om één scène te bouwen. Ik hou erg van de rijke details en de droevige staat van verwaarlozing die spreekt uit haar foto's.

Go to the website of Lori Nix.

dinsdag 18 januari 2011

Colour sketch

Here are four colour sketches I made for a publisher of financial information. The customer chose the one bottom left.

Hier zijn vier kleurschetsen die ik maakte voor een uitgever van financiële informatie. De klant koos de schets onderaan links.

maandag 17 januari 2011

Happy Birthday!

I made this drawing for my cousin, who celebrates his fourth birthday today.

Deze tekening maakte ik voor de vierde verjaardag van mijn neefje.

zondag 16 januari 2011

Thank you, Mr. Post

Two days ago, Peter Post died at the age of 77. When I started following cycling races in the late 1970s - early 1980s, his TI Raleigh team was the best cycling team in the world. When the tv coverage of a race began (I think they only showed the final 40-50 kilometers at that time), you expected to see 3 to 4 Raleigh riders in an escape of 10. How well you could spot the red and yellow shirts of the riders from the helicopter view! As a team manager, Peter Post appears to have been a hard, demanding man, but the last few years, when he appeared in tv shows, he had this softness that seems to come with age. After all these years his love for cycling had remained intact.

Twee dagen geleden overleed Peter Post, 77 jaar oud. Toen ik eind jaren 70 - begin jaren 80 het wielrennen begon te volgen, was zijn TI Raleigh-ploeg de beste wielerploeg ter wereld. Wanneer de tv-uitzending begon (volgens mij lieten ze toen alleen de laatste 40-50 kilometer zien), verwachtte je 3 of 4 Raleigh-renners te zien in een kopgroep van 10. Hoe goed kon je de rood-gele shirts zien op de helicopterbeelden! Als ploegleider lijkt Peter Post een harde, veeleisende man te zijn geweest, maar de laatste jaren, wanneer hij verscheen op tv, had hij de zachtheid die met de jaren lijkt te komen. Zijn liefde voor de wielersport was in al die jaren intact gebleven.

vrijdag 14 januari 2011

Girl with a computer

When I made this drawing, I thought it was one of those nice, simple drawings I often make for educational publishers. But when I added colours, suddenly there was some magic in it. For me, at least...

Toen ik deze tekening maakte, dacht ik dat het één van die aardige, eenvoudige tekeningen zou zijn, zoals ik ze vaker maak voor educatieve uitgevers. Maar toen ik hem kleurde, was er ineens iets toverachtigs in de tekening. Voor mij, tenminste...

woensdag 12 januari 2011

Sketch for birthday present

I am working on a drawing for my nephew's birthday. He loves cars and jungle, so that is what he will get.

Ik ben bezig met een tekening voor de verjaardag van een neefje. Hij houdt van auto's en oerwouden, dus die krijgt-ie!

vrijdag 7 januari 2011

Air

Three drawings of working with air - for a primary school science method.

Drie tekening over werken met lucht voor een natuuronderwijsmethode voor het basisonderwijs.

woensdag 5 januari 2011

Happy birthday to me

This little poem may not give the most appropriate thought for a birthday... (Translation: Humankind or: the universe/ Rocks/ collide/ and/ in between two crashes/ are we).

Dit korte gedichtje geeft misschien niet de gedachte die het best past bij een verjaardag...

maandag 3 januari 2011

My way

Let me start the new year with this portrait of Frank Sinatra. I made it for one of my most faithful customers, Kwintessens. Best wishes!

Laat me het nieuwe jaar starten met dit portret van Frank Sinatra. De tekening is gemaakt voor één van mijn trouwste klanten, Kwintessens. Beste wensen!